ఘనమైనవి నీ కార్యములు నా యెడల –
స్థిరమైనవి నీ ఆలోచనలు నా యేసయ్యా ॥2॥
కృపలను పొందుచు కృతజ్ఞత కలిగి –
స్తుతులర్పి౦చెదను అన్ని వేళలా ॥2॥
అనుదినము నీ అనుగ్రహమే –
ఆయుష్కాలము నీ వరమే ॥2॥

॥ఘనమైనవి॥

ఏ తెగులు సమీపించనియ్యక –
ఏ కీడైన దరిచేరనియ్యక
ఆపదలన్ని తొలగేవరకు –
ఆత్మలో నెమ్మది కలిగే వరకు ॥2॥
నా భారము మోసి –
బాసటగా నిలచి ఆదరి౦చితివి
ఈ స్తుతి మహిమలు నీకే –
చెల్లి౦చెదను జీవితా౦తము

॥ఘనమైనవి॥

నాకు ఎత్తైన కోటవు నీవే –
నన్ను కాపాడు కేడెము నీవే
ఆశ్రయమైన బ౦డవు నీవే –
శాశ్వత కృపకాధారము నీవే ॥2॥
నా ప్రతి క్షణమును నీవు దీవెనగా మార్చి –
నడిపించుచున్నావు
ఈ స్తుతి మహిమలు నీకే –
చెల్లి౦చెదను జీవితా౦తము

॥ఘనమైనవి॥

నీ కృప తప్ప వేరొకటి లేదయా –
నీ మనస్సులో నేను౦టే చాలయా
బహుకాలముగా నేనున్న స్థితిలో –
నీ కృప నా యెడ చాలున౦టివే ॥2॥
నీ అరచేతిలో నను చెక్కుకొ౦టివి –
నాకేమి కొదువ
ఈ స్తుతి మహిమలు నీకే –
చెల్లి౦చెదను జీవితా౦తము
ఘనమైనవి….స్థిరమైనవి….

॥ఘనమైనవి॥

English