ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా
నీ పరలోక అభిషేకం కావాలయ్యా //2//
యేసయ్యా కావాలయ్యా
నీ ఆత్మ అభిషేకం కావలయ్యా //2//

ఏలియా ప్రార్థింపగ పొందిన శక్తి
నేను ప్రార్థింపగ దయచేయుమా //2//

ప్రార్థించి నిను చేరు భాగ్యమీయుమా
ప్రార్థించి నిను చేరు భాగ్యమీయుమా
నిరంతరం ప్రార్థింప కృపనీయుమా
నిరంతరం ప్రార్థింప కృపనీయుమా // ప్రార్థన//

సింహాల గుహలోని దానియేలు శక్తి
ఈ లోకంలో నాకు కావలయ్యా //2//

నీతో నడిచే వరమీయుమా
నీతో నడిచే వరమీయుమా
నీ సిలువను మోసే కృపనీయుమా
నీ సిలువను మోసే కృపనీయుమా // ప్రార్థన//

పేతురు ప్రార్థింపగ నీ ఆత్మను దింపితివి
నే పాడు చోటెల్ల దిగిరా దేవా //2//

చిన్న వయసులో అభిషేకించిన యిర్మియా వలె
చిన్న వయసులో అభిషేకించిన యిర్మియా వలె
ఈ చిన్న వాడిని అభిషేకించు
ఈ చిన్న వాడిని అభిషేకించు // ప్రార్థన//
నీ ఆత్మ అభిషేకం కావలయ్యా
యేసయ్యా కావాలయ్యా
నీ ఆత్మ అభిషేకం కావలయ్యా
ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా
నీ పరలోక అభిషేకం కావాలయ్యా