Round 1:  1 – A, 2 – B, 3 – C, 4 – D, 5 – A, 6 – B, 7 – C, 8 – D, 9 – A, 10 – A, 11 – B, 12 – A, 13 – B, 14 – D, 15 – A, 16 – C, 17 – B, 18 – B, 19 – A, 20 – B, 21 – C, 22 – A, 23 – B, 24 – A, 25 – D, 26 – C, 27 – A, 28 – B, 29 – D, 30 – A.

Round 2: 1 – Y, 2 – Y, 3 – N, 4 – N, 5 – Y, 6 – Y, 7 – N, 8 – Y, 9 – Y, 10 – Y

Round 3: 1. జ్ఞానం, 2. భార్య, 3. జోనాథన్, అహిమాజ్, 4. కుమారుల కుమారులు, 5. మత్సరము,6. అహితోపెలు, 7. యోనా, 8. బారాకు, 9. బుద్ది – వివేచన, 10. అడోనిబెజెక్, 11. సేన దెయ్యం పట్టినవాడు,
12. మార్తా, 13. ఎలీషా, 14. అబీగయీలు – దావీదు, 15. సీసెరా

Round 4: 1 – H, 2 – O, 3 – A, 4 – F, 5 – L, 6 – C, 7 – N, 8 – J, 9 – B, 10 – D, 11 – I, 12 – E, 13 – K, 14 – M, 15 – G

Round 5: 1. 2 యోహాను – 2 John 1 : 11, 2. Job – యోబు 38:2, 3. Psalms – కీర్తనలు 90:1, 4. Micah – మీకా 7:2,
5. John – యోహాను సువార్త 14:2, 6. రోమీయులకు – Romans 11:20, 7. నిర్గమకాండము – Exodus 11:4,
8. Isaiah – యెషయా 38:17, 9. Luke – లూకా సువార్త 9:49, 10. Ezekiel – యెహెఙ్కేలు 39:21

Round 6: 2 Corinthians – 1. 1:12, 2. 1:20, 3. 8:9, 4. 4:8-9, 5. 4: 13-14, 6. 3:3, 7. 3:17-18, 8. 5:10, 9. 4:11-12, 10. 5:15

Online Bible Quiz Live | Episode -55 | 2 Corinthians – 2 కొరింథీయులకు 1 to 8 | 2-5-2021