Round 1:  1 – A, 2 – D, 3 – B, 4 – B, 5 – A, 6 – C, 7 – A, 8 – B, 9 – D, 10 – A, 11 – C, 12 – B, 13 – C, 14 – A, 15 – C, 16 – B, 17 – C, 18 – B, 19 – A, 20 – B, 21 – C, 22 – B, 23 – C, 24 – A, 25 – D.

Round 2: 1 – G, 2 – D, 3 – K, 4 – A, 5 – N, 6 – C, 7 – M, 8 – I, 9 – B, 10 – F, 11 – L, 12 – O, 13 – E, 14 – J, 15 – H

Round 3: 1. సుఖారు, 2. 5, 3. పంపబడినవాడు, 4. పుటింది మొదలుకొని కుంటి వాణి స్వస్థత,
5. సార్డిస్,
6. భోజనము సిద్ధపరచుదువు, 7. నెహెమ్యా, 8. అబ్రహం – సారా, 9. తండ్రి, 10. మోషే, 11. యెషయా
12. యిర్మియా, 13. సువర్ణమువలె, 14. 103, 15. ఏలీయా

Round 4: 1 – N, 2 – Y, 3 – Y, 4 – N, 5 – Y, 6 – Y, 7 – N, 8 – N, 9 – Y, 10 – Y

Round 5: Picture Round – ——

Round 6: 2 Corinthians – 1. 13:11, 2. 12:9, 3. 13:4, 4. 13:8, 11:30, 5. 9:8-9, 6. 9:10, 7. 10:4,18, 8. 12:7,
9. 13:5-6, 10. 12:12

Online Bible Quiz Live | Episode -56 | 2 Corinthians – 2 కొరింథీయులకు 9 to 13 | 9-5-2021