Round 1:  1 – C, 2 – A, 3 – C, 4 – A, 5 – C, 6 – B, 7 – A, 8 – B, 9 – C, 10 – A, 11 – B, 12 – A, 13 – A, 14 – B, 15 – C, 16 – A, 17 – B, 18 – A, 19 – D, 20 – A, 21 – B, 22 – C, 23 – A, 24 – A, 25 – B.

Round 2: 1 – G, 2 – M, 3 – K, 4 – A, 5 – O, 6 – D, 7 – I, 8 – B, 9 – N, 10 – E, 11 – L, 12 – C, 13 – F, 14 – J, 15 – H

Round 3: 1. 42 బాలురు, 2. ఎలిషా, 3. పిండి, 4. 1 రాజులు 17:1, 5. యెహోషువ, 6. యెషయా, 7. తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు, 8. మందసము, 9. యోబు, 10. యూదా ఇస్కారియట్

Round 4: 1 – రోమా 8:27, 2 – రోమా 8:32, 3 – రోమా 7:8, 4 – రోమా 6:13, 5 – రోమా 4:25 & రోమా 6:14, 6 – రోమా 2:6,7, 7 – రోమా 2:4, 8 – రోమా 8:28, 9 – రోమా 6:6, 10 – రోమా 6:22,23, 11. రోమా 8:29-30, 12. రోమా 4:20-22, 13. రోమా5:3-5, 14. రోమా 5:18, 15. రోమా 8:1-2, 16. రోమా 8:8-9, 17. రోమా 5:10, 18. రోమా 8:27, 19. రోమా 1:28 20. రోమా 5:19

 

Online Bible Quiz Live | Episode -58 | Romans – రోమీయులకు 1 to 8 | 23-5-2021