Round 1:  1 – B, 2 – C, 3 – B, 4 – C, 5 – A, 6 – C, 7 – B, 8 – A, 9 – B, 10 – C, 11 – A, 12 – B, 13 – C, 14 – D, 15 – A, 16 – B, 17 – A, 18 – C, 19 – B, 20 – D, 21 – A, 22 – C, 23 – C, 24 – A, 25 – C.

Round 2: 1 – H, 2 – E, 3 – J, 4 – A, 5 – I, 6 – B, 7 – D, 8 – G, 9 – C, 10 – F

Round 3: 1. దావీదు, 2. గొల్యాతు, 3. నోబు, 4. శ్రమగల లోయ, 5. ఆమోసు, 6. యిర్మియ, 7. యోబు, 8. మీకా, 9. నావికులు, 10. సోమరి, 11. సౌలు, 12. తోమా, 13. నడుము వంగిపోయిన స్త్రీ, 14. ఏబాలు, 15. గిబియోనీయులు

Round 4: 1. Matt 26:24, 2. Matt 26:27-28, 3. Matt 26:31, 4. Matt 26:41-42, 5. Matt 27:46, 6. Mark 15:15-16, 7. Luke 22:37, 8. Luke 23:31, 9. Luke 23:44-46, 10. John 18:14, 11. John 18:31-32, 12. John 18:38, 13. John 19:5, 14. John 19:19,20, 15. Seven words of Jesus on the cross.

Round 5: Colossians – కొలస్సయులకు: 1. 2:9, 2. 4:17, 3. 3:14, 4. 1:14, 5. 3:1

 

Online Bible Quiz Live | Episode -61 | సిలువ మరణము – Crucifixion | 13-6-2021