Online Bible Quiz Live | Episode -81 | Revelation – ప్రకటన గ్రంథము 1 – 7

Passage Round:

1. క్షేమము

2. వర్షము – పొలముల చెట్లు

3. ద్రాక్ష పండ్ల కాలమువరకు

4. దుష్టమృగములు – ఖడ్గము

5. 100 – 1000

6. కటాక్షించి, సంతానమిచ్చి, విస్తరింపచేసి

7. మందిరము, మనస్సు

8. క్రొత్తది, పాతది

9. శత్రువులను – ఖడ్గము

10. నేను మీ దేవుడను – మీరు నా ప్రజలు