యేసుని రూపంలోనికి మారాలి
యేసుని మాదిరి మనకు రావాలి
ఇదే ప్రభుని నిర్ణయం – ఇదే ప్రభుని పిలుపు
ఇదే ప్రభుని నీతి – ఇదే ప్రభువుకు మహిమ

1. యేసుతో నడావాలి – యేసు ప్రేమను చాటాలి
యేసు త్యాగం చూపాలి – యేసు సహనం చాటాలి
యేసే లోక రక్షణని – జనులందరికి చాటించు
అన్య జనులందరికి చాటించు

2.యేసు కొరకు జీవించు – యేసు మార్గం పయనించు
యేసు నీతిని పాటించు – యేసు మాటలు నెరవేర్చు
యేసు లేని జీవితమే – నరకమని ప్రకటించు
ఘోర నరకమని ప్రకటించు

యేసుని రూపంలోనికి మారాలి
యేసుని మాదిరి మనకు రావాలి
ఇదే ప్రభుని నిర్ణయం – ఇదే ప్రభుని పిలుపు
ఇదే ప్రభుని నీతి – ఇదే ప్రభువుకు మహిమ