Round 1:  1 – B, 2 – A, 3 – C, 4 – D, 5 – A, 6 – B, 7 – C, 8 – A, 9 – B, 10 – B, 11 – A, 12 – C, 13 – A, 14 – D, 15 – A, 16 – D, 17 – B, 18 – C, 19 – B, 20 – C, 21 – A, 22 – B, 23 – C, 24 – C, 25 – A.

Round 2: 1 – F, 2 – N, 3 – K, 4 – A, 5 – O, 6 – H, 7 – D, 8 – M, 9 – B, 10 – J, 11 – C, 12 – L, 13 – I, 14 – E, 15 – G

Round 3: 1. సొలొమోను, 2. వారి నోటికే, 3. జ్ఞానము, 4. సిప్పోరా, 5. గిద్యోను, 6. యరొబాము, 7. యెజెబెల్, 8. మాగ్డలీన్ మరియా, 9. అంద్రెయ, 10. బాప్తిసము ఇచ్చు యోహాను

Round 4: 1 – ఆది 50:21, 2 – సంఖ్యా 16:3, 3 – న్యాయాధిపతులు 5:31, 4 – నెహెమ్యా 4:19, 5 – పరమగీతము 5:10, 6 – లూకా 15:24, 7 – విలాపవాక్యములు 3:31, 8 – ఆమోసు 5:4, 9 – సామెతలు 30:4, 10 – ఎఫెసీ 3:18

Round 5: 1 – యెషయా 38:5, 2 – 2 దిన 29:21 , 3 –  2 దిన 29:21, 4 – 2 దిన 32: 7-8, 5 – 2 రాజులు 18: 2 – 6, యెషయా 39:2.

Round 6: 1 – Y, 2 – Y, 3 – N, 4 – N, 5 – Y, 6 – Y, 7 – Y, 8 – N, 9 – N, 10 – Y

Round 7:  1 – Psalm 7:9, 2 – Psalm 4:1, 3 – Psalm 6:9, 4 – Psalm 8:4, 5 – Psalm 10:16, 6 – Psalm 1:3, 7 – Psalm 9:9, 8 – Psalm 5:12, 9 – Psalm 2:11, 10 – Psalm 3:5

Online Bible Quiz Live | Episode -57 | హిజ్కియా – Hezekiah | 16-5-2021