Online Bible Quiz Live | Episode -82 | Revelation – ప్రకటన గ్రంథము 8 – 14

Who with whom?:

1. యెఫ్తా తన కుమార్తెతో

2. వేగులవారు – యెహోషువతో

3. మంత్రసానులు – ఫరోతో

4. యెహోవా – కయీనుతో

5. దానియేలు – నెబుకర్ద్నెజరుతో

6. యజమానుడు – దాసులతో

7. యేసు – యవ్వనుడైన ధనవంతునితో

8. పౌలు – కోరంతీయులతో

9. యేసు – తండ్రి అయిన దేవునితో

10. పౌలు – కోలసియులతో