Online Bible Quiz Live | Episode -84th | 2 Chronicles – 2 దినవృత్తాంతములు 1 – 10

Which Place:

1. మోరియా దేశములో ఒక పట్టణము

2. దమస్కు

3. యొప్పే – సీమోను అను చర్మకారుని ఇంట

4. ఏథెన్స్

5. కైసరయ