నా చేరువై నా స్నేహమై
నను ప్రేమించే నా యేసయ్య

నీ ప్రేమలోనే నేనుండిపోనీ
నీ సేవలోనే నను సాగనీ
నీ ధ్యాసలోనే మైమరచిపోనీ
నీ వాక్కు నాలో నెరవేరనీ

నా వరం నా బలం నీవే నా గానం
నా ధనం నా ఘనం నీవే ఆనందం
తోడుగా నీడగా నీవే నా దైవం
ఎన్నడూ మారనీ ప్రేమే నా సొంతం

1. నా వేదనందు – నా గాయమందు
నిను చేరుకున్నా – నా యేసయ్య

నీ చరణమందు – నీ ధ్యానమందు
నిను కోరుకున్నా – నీ ప్రేమకై

కరుణించినావు నను పిలచినావు
గమనించినావు ఘనపరచినావు
నీవేగా దేవా నా ఊపిరి

2. నా జీవితాన – ఏ భారమైన
నీ జాలి హృదయం – లాలించెనే

ప్రతికూలమైన – ఏ ప్రళయమైన
ప్రణుతింతు నిన్నే – నా యేసయ్య

విలువైన ప్రేమ కనపరచినావు
బలపరచి నన్ను గెలిపించినావు
నీవేగా దేవా నా ఊపిరి


Na cheeruvai na snehamayi
Nanu preminche na yesayya

Nee premalone nenundiponi
Ni sevalonu nanu saagani
Ni dhyasalone maimarachiponi
Ni vakku nalo neraverani

Na cheeruvai na snuhamai
Nanu preminche na yesayya

1.Na vedanandhu – na gayamandhu
ninu cherukunna – na yesayya

Ni charanamandhu – ni dhyanamandu
Ninu korukunna – ni premakai

Karuninnchinavu nanu pilachinavu
Gamaninnchinavu ghanaparachinavu
Nivega deva naa oopiri

Na varam na balam nive na gaanam
Na dhanam na ghanam nive anandham
Thoduga nidaga nive na daivam
Ennadu marani preme na sontham

2. Na jivitana – ee bharamaina
Ni jali hridayam – lalinnchene

Pratikulamaina – ee praḷayamaina
Pranutintu ninne – na yesayya

Viluvaina prema kanaparachinavu
Balaparachi nannu gelipinnchinavu
Nivega deva naa oopiri