నీటి వాగుల కొరకు దుప్పి ఆశించునట్లు
నీ కొరకు నా ప్రాణము దప్పిగొనుచున్నది

Chorus
నా ప్రాణమా నా సమస్తమా – ప్రభుని స్తుతియించుమా
నా యేసు చేసిన మేళ్లను నీవు మరువకుమా
నా ప్రాణమా నా సమస్తమా

Verse 1
పనికిరాని నను నీవు పైకి లేపితివి
క్రీస్తనే బండపైన నన్ను నిలిపితివి
నా అడుగులు స్థిరపరచి బలము నిచ్చితివి
నీదు అడుగు జాడలనే వెంబడింతు ప్రభు (నేను)

Verse 2
అంధకారపు లోయలలో నేను నడచితిని
ఏ అపాయము రాకుండా నన్ను నడిపితివి
కంటి పాపగ నీవు నన్ను కాచితివి
కన్నతండ్రివి నీవని నిన్ను కొలచెదను (ఇలలో)


Neeti Vaagula Koraku – Dhuppi Aasinchunatlu
Nee Koraku Naa Praanamu Dhappigonuchunnadhi

Chorus
Naa Praanamaa – Naa Samasthamaa – Prabhuni Sthuthinchuma
Naa Yesu Chesina Mellanu – Neevu Maruvakumu
Naa Praanamaa – Naa Samasthamaa

Verse 1
Panikiraani Nannu Neevu – Paiki Lepithivi
Kreesthane Bandapaina – Nannu Nilipithivi
Naa Adugulu Sthiraparachi – Balamu Nichchithivi
Needhu Adugujaadalane – Vembadinthu Prabhu (Nenu)

Verse 2
Andhakaarapu Loyalalo – Nenu Nadichithini
Ae Apaayamu Raakunda – Nannu Nadipithivi
Kanti Paapaga Neevu – Nannu Kaachithivi
Kannathandrivi Neevani – Ninnu Kolichedhanu (Ilalo)